Huishoudelijk Regelement

 

Huishoudelijk regelement

 

 

1. Openingstijden

 

Algemene openingstijden:

 

Maandag van 7.00u tot 18.00u

Dinsdag van 7.00u tot 18.00u

Woensdag van 7.00u tot 18.00u

Donderdag van 7.00u tot 18.00u

Vrijdag van 7.00u tot 18.00u

Zaterdag,Zondag en feestdagen GESLOTEN !!!

 

Buiten deze openingstijden is opvang, in overleg, mogelijk.

De dagen waarop geen opvang geboden kan worden in verband met vakanties en vrije dagen van de gastouder, worden ruim van te voren kenbaar gemaakt aan de desbetreffende ouder(s)/ verzorger(s).

 

2. Inschrijving

Afhankelijk van de wensen en behoeften van de ouder(s)/verzorger(s) en de mogelijkheden van de gastouderopvang kan een kind direct geplaatst worden of kan er een plekje voor hem/haar gereserveerd worden op de wachtlijst. Het tijdstip waarop het kind geplaatst wordt is afhankelijk van:

1.Broertje en/of zusje van een kind dat al gebruik maakt van gastouderopvang hij/zij heeft voorrang.

2. Inpassen van uren-/dagencombinatie

3. Naar data plaatsing op wachtlijst

 

 

3. Tarieven

 

3.1. Dagtarief

 

-Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u Tarief op Aanvraag.

3.2 Overzicht berekende uren

Niet:

- Vakanties en vrije dagen van ouders die minimaal 2 maanden va te voren zijn doorgegeven.

- Feestdagen

- Uren/dagen dat er geen opvang mogelijk is.

Wel:

-,Bij ziekte van de ouder. Is halen/brengen een probleem dan brengen/ halen we de kinderen op.

- Afgemelde uren van broertje/zusje van een ziek kind

- Te laat / niet afmelden

-Bij afmelding omdat de ouder een onverwacht dagje vrij heeft/ neemt.

- Helft tijd peuterspeelzaalbezoek

- De uren van een kind dat na overleg in verband met ziekte niet naar de opvang kan komen.

 

 

Ruilen van dagen/ uren is in overleg mogelijk.

 

Uitgangspunt van de opvanguren is de start van de opvang (aankomst bij gastouder) tot het einde van de opvang (verlaten van gastouder). De uren worden afgerond per kwartier in het voordeel van gastouderopvang “Tijgerlelie”.

Bij halen/brengen van het kind naar school begint/eindigt de opvangtijd een kwartier voor aanvang/ einde schooltijd.

 

Wijzigingen van het opvangtarief worden uiterlijk 1 november schriftelijk of per mail kenbaar gemaakt.

3.3. Overige kosten

leeftijd

Ontbijt

Lunch

Warme

Maaltijd

Tussen

doortje

2x

1-3jaar

€ 0,25

€ 0,60

€ 1,20

€ 0,65

4-8jaar

€ 0,35

€ 0,90

€ 1,75

€ 0,90

9-12jaar

€ 0,50

€ 1,20

€ 2,25

€ 1,05

 

Vervoer van en naar school per auto €0,20 per kilometer.

 

 

Het opvangtarief is exclusief ontbijt, tussendoortjes, lunch en warme maaltijd. Het bedrag voor eten en vervoer vind u terug op de rekening.

Tussendoortjes: ’s Ochtends: fruit en drinken.

”Tijgerlelie” zorgt voor een gevarieerd aanbod aan fruit.

’s Middags: koekje en drinken. Bij warm weer kan een koekje vervangen worden door een ijsje en tijdens feesten door chips. Tevens wordt er bij warm weer meer drinken aangeboden.

 

4. Betaling

4.1 Urenstaat

Gastouderopvang “Tijgerlelie” houdt per maand een urenstaat bij via de online registratie van het gastouderbureau waarbij u bent aangesloten. U als ouder krijgt een inlogcode van het gastouderbureau zodat ook u de in rekening gebrachte uren kunt inzien en accorderen .Vervolgens ontvangt u als ouder(s) een factuur van het gastouderbureau voor de bemiddelingskosten en een aparte factuur voor de opvangkosten .

In verband met de verplichte kassiersfunctie (door de overheid opgelegd), dient u de factuur betreffende de opvanguren over te maken op de rekening van het gastouderbureau. Deze verzorgt de betaling van de gastouder.

De factuur dient binnen 2 weken betaald te zijn.

4.2. Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient uw gastouder aangesloten te zijn bij een erkend gastouderbureau. Als ouder(s)/opvoeder(s) bent u vrij te kiezen met welk gastouderbureau u in zee gaat. Elk gastouderbureau hanteert zijn eigen tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van het desbetreffende gastouderbureau.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en hierdoor per gezin verschillend. U kunt uw toeslag berekenen via www.toeslagen.nl/reken/toeslagen.

 

 

5. Wijzigingen in opvanguren

5.1. Incidentele wijziging

Heeft u incidenteel meer uren of op andere tijden opvang nodig, dan is in overleg ruilen van opvanguren/dagen of het gebruik maken van extra uren opvang mogelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal kinderen dat aanwezig is op de tijden dat de extra opvang gevraagd wordt.

Een vrije dag van de ouder(s)/verzorger(s) dienen 3 dagen van te voren te worden doorgegeven. Voor vakanties geldt een termijn van 2 maanden. Bij niet of te laat afmelden worden de gereserveerde uren doorberekend.

 

5.2. Structurele wijziging

Het kan voorkomen dat de opvangtijden/dagen structureel veranderen.

Deze structurele wijzigingen dienen minimaal 1 maand van te voren schriftelijk te worden doorgegeven aan gastouderopvang “Tijgerlelie”. Bij het niet tijdig doorgeven worden de gereserveerde uren in rekening gebracht.

Het opzegtermijn bij beëindiging van de opvang bedraagt 1 maand en dient schriftelijk of per mail te gebeuren.

6. Brengen en halen

Het breng- en haalmoment is voor zowel de ouder(s)/ verzorger(s) als voor het kind een belangrijk moment. Om die momenten zo rustig en soepel mogelijk te laten verlopen, dient het kind een goed ontbijt te hebben gehad.

Voor kinderen met lange reistijden en voor kinderen die voor 8:00u worden gebracht, kan een uitzondering voor wat betreft het ontbijt gemaakt worden, maar alleen in overleg! De gastouder zorgt ervoor dat het kind verzorgt en aangekleed is op de afgesproken ophaaltijd.

Kinderen die door derden (niet de ouders) worden opgehaald, worden alleen meegegeven indien de ouder(s) / verzorger(s) vooraf persoonlijk aan de gastouder heeft gemeld wie het kind komt ophalen.

7. Ziekte

7.1. van Kind of Ouder

Een ziek kind wil het liefste in zijn eigen vertrouwde omgeving zijn met vertrouwde mensen om hem/haar heen. Lukt het niet om iets te regelen zodat het kind thuis kan blijven, dan wordt in overleg gekeken of er een mogelijkheid is om het kind toch naar de opvang te laten komen. Dit is afhankelijk van de aard van de ziekte, het aantal kinderen dat aanwezig is en de mogelijkheden om het kind extra aandacht te geven. Heeft het kind hoge koorts of buikgriep dan wordt opvang geweigerd.

Indien een kind ziek wordt tijdens de opvang, wordt/worden de ouder(s)/ verzorger(s) hiervan telefonisch in kennisgesteld. In overleg wordt gekeken of het kind kan blijven of dat het verstandig is dat het wordt opgehaald.

Bij afmelding in verband met ziekte van het kind of de ouder/verzorger moeten de gereserveerde uren worden doorbetaald.

7.2. van Gastouder

De gastouder geeft u zo vroeg mogelijk (telefonisch) door indien opvang niet (meer) mogelijk is i.v.m. ziekte van de gastouder of van thuiswonende familieleden

Opvanguren die door ziekte van de gastouder worden geannuleerd, worden niet doorberekend!

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Verzekeringen

Elk gezin dat gebruik maakt van opvang bij “Tijgerlelie”dient een eigen wettelijk aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Ouders/verzorgers zijn en blijven ten alle tijden (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor schade die hun kind veroorzaakt bij de gastouder en/of derden.

Gastouderopvang “Tijgerlelie” heeft een bedrijfsaansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten”.

Gastouderopvang “Tijgerlelie” stelt zich niet verantwoordelijk voor het zoekraken/ beschadigen van eigen meegebracht speelgoed en kleding van het kind.

8.2. Medicatie

In principe mag een gastouder geen medicatie toedienen. Indien medicatie bij uw kindje noodzakelijk is, bent u als ouder verplicht om een medicijntoedieningsformulier in te vullen,

U als ouder(s) blijft verantwoordelijk voor het geven van medicijnen.

Het geven van een zetpil of aspirientje gebeurt alleen in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Gastouderopvang “Tijgerlelie” is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toedienen van medicatie.

9. Onmiddellijke beëindiging van de opvang

“Tijgerlelie” heeft het recht de opvang met onmiddellijke ingang tijdelijk stop te zetten of te beëindigen, wanneer er sprake is van :

- het zich niet houden aan het huishoudelijk reglement van de gastouderopvang.

- wanbetaling

- De plaatsing van het kind een bedreiging, gevaar en/of belasting vormt voor het kind zelf, voor de gastouder en/of voor de andere aanwezige kinderen.

10. Overig

Alle zaken die niet genoemd zijn in het huisreglement, worden door gastouderopvang “Tijgerlelie” per situatie beoordeeld. Samen met de betrokken ouder(s)/verzorger(s) en eventueel met het gastouderbureau zal er naar een passende oplossing voor alle partijen worden gezocht.